× Biznes i Praca Dom i Ogród Finanse i Ubezpieczenia Gry Gwiazdy Kobieta i Dziecko Kuchnia Kultura i Rozrywka Moda i Odzież Motoryzacja i Transport Nauka i Edukacja Programy i aplikacje Reklama i Marketing Rekordy Sport i Rekreacja Szokujące historie Technologia i Internet Turystyka i Rekreacja Uroda i Zdrowie Wiadomości Związki i Seks
Ezoteryka Kino Lotto Radio
×

Wyszukaj artykuł

Pinbook > Praca > Bydgoszcz > STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W BIURZE FINANSOWO-INWESTYCYJNYM (NR 6102)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Forma zatrudnienia:

Do uzgodnienia


Umowa:

Do uzgodnienia


Oferta wygasa w dniu:

17-12-2019r

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W BIURZE FINANSOWO-INWESTYCYJNYM (NR 6102)


Numer oferty: StPr/19/6102Obowiązki:Główne obowiązki:- prowadzenie spraw związanych z zadaniami inwestycyjnymi oraz remontami realizowanymi w obiektach urzędu, w szczególności m.in. związanymi ze zlecaniem opracowania wymaganej dokumentacji projektowej, w zakresie obowiązków nałożonych na Inwestora (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy) związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i opinii właściwych organów wymaganych na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego, monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych,- przygotowywanie i przeprowadzanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszczynanych na podstawie zapotrzebowań na realizację dostaw, usług i robót budowlanych, składanych przez komórki merytoryczne Urzędu,- weryfikowanie, bądź sporządzanie umów zawieranych w zakresie udzielonych zamówień i prowadzenie uzgodnienia ich zapisów z komórkami merytorycznymi, wykonawcami oraz zasięganie opinii radców prawnych,- współudział w opracowywaniu projektu budżetu Urzędu w zakresie planowania inwestycji, opracowywanie zakresów rzeczowych oraz programów realizacji inwestycji, - prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem dofinansowania inwestycji ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie,- współuczestniczenie w inicjowaniu działań usprawniających proces udzielania zamówień publicznych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w tym współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu w zakresie przygotowywanych przez te komórki zamówień, analizowanie przedkładanych przez nich dokumentów i prowadzenie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia,- uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w postępowaniach prowadzonych przez innych pracowników Oddziału Zamówień Publicznych i Inwestycji.Warunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.Wymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:- obsługa pakietu MS OFFICEWykształcenie:- wyższe (w tym licencjat)Wymagania pożądane:Wykształcenie:- wyższe (w tym licencjat), ekonomicznePozostałe wymagania:- Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe
pozostałe wymagania niezbędne:
- 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych lub finansów publicznych,
- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
- znajomość ustawy Prawo budowlane,
- znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- umiejętność obsługi programów komputerowych,
- umiejętność stosowania prawa w praktyce,
- podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów,
- myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres.

wymagania dodatkowe:
wykształcenie: wyższe podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
pozostałe wymagania dodatkowe:
- 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- znajomość ustawy Kodeks cywilny,
- myślenie kreatywne,
- efektywna komunikacja,
- współdziałanie w grupie.
Miejsce pracy: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określonyWymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 25 listopada 2019 roku do dnia 5 grudnia 2019 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem:
starszy inspektor wojewódzki w BFI II 1 etat

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy w naborze.
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3
w Bydgoszczy.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.
Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, telefonicznie 52 3497239 lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.
3. Dane osobowe: Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w KPUW;
- Nie będą udostępniane innym odbiorcom;
- Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;
- W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
-Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Od 25 maja 2018 r. na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do:
- Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
- Usunięcia danych;
- Przeniesienia danych;
- Ograniczenie przetwarzanych danych.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. Rekrutacja (...).
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty


Inne oferty z województwa: Kujawsko-Pomorskie

Kat: Praca fizyczna | Umowa o pracę

Dodana
1 tydzień temu

Kat: Sprzedaż i handel | Umowa o pracę

Dodana
1 tydzień temu

Kat: Transport / spedycja / logistyka | Do uzgodnienia

Dodana
1 tydzień temu

Kat: Administracja biurowa | Do uzgodnienia

Dodana
1 tydzień temu

Kat: Praca fizyczna | Do uzgodnienia

Dodana
1 tydzień temu

Kat: Sprzedaż i handel | Do uzgodnienia

Dodana
1 tydzień temu

Kat: Praca fizyczna | Do uzgodnienia

Dodana
1 tydzień temu

Kat: Praca fizyczna | Do uzgodnienia

Dodana
1 tydzień temu

Kat: Sprzedaż i handel | Do uzgodnienia

Dodana
1 tydzień temu

Kat: Praca fizyczna | Do uzgodnienia

Dodana
1 tydzień temu